[[[[]],[[]],”and”]]
1 Step 1
WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

* Pola oznaczone są obowiązkowe

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:

DANE ADRESOWE KANDYDATA

Adres zamieszkania

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE

(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

PROBLEMY ZDROWTNEMam problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
Spełniam jedno lub więcej kryteriów zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.):
WIELODZIETNOŚĆwielodzietność rodziny kandydata
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ KANDYDATA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JEDNEGO Z RODZICÓW KANDYDATA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ OBOJGA RODZICÓW KANDYDATA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RODZEŃSTWA KANDYDATA
SAMOTNE WYCHOWYWANIE KANDYDATA W RODZINIE
OBJĘCIE KANDYDATA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ
POSIADAM ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
DANE RODZICÓW

MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

ADRES ZAMIESZKANIA

LISTA WYBRANYCH SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW

(proszę wpisać według kolejności preferencji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.    z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez dyrektorów szkół, do których kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  w  Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim można się z kontaktować telefonicznie codziennie od  7:30 do 15:30 lub
 1. Dane osobowe dzieci/uczniów (rodziców/opiekunów prawnych ) opiekunki przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. a  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dnia 27  kwietnia 2016 r.  w celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
 2. Odbiorcą  Pani/Pana  danych osobowych będą :
 1. organy władzy publicznej,  oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest  Dyrektor Szkoły.
 3. podmioty realizujące zadania Administratora Danych osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
 1. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 2. Informujemy o przysługującym prawie do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych  oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. przenoszenia danych
 5. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania np. przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody),
 6. cofnięcia zgody,
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami podczas rekrutacji jest obligatoryjne a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak rozpoczęcia rekrutacji.
 3. Dane Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, i zamieszczanie ich w Internecie). Informujemy również, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku dziecka.

ZGODA
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder